Nieuws Agenda Ruimtes Reserveren Wie zijn wij? Foto's Gebruikers Openingstijden Contact

Laatste Nieuws


Foto’s en Verhalen “Oud Mill”


Halloween 2018


Libre Biljarttoernooi Najaar 2018


Oud Nieuws

Links


Gemeente Mil & Sint-Hubert


Wijkraad Mill-West


De Huiskamer


Socium Dagbesteding

Inlog Gebruiker / Vrijwilliger

Sponsors

Gebruikersreglement


Privacyreglement

Wijkaccommodatie De Wester.

Wijkaccommodatie De Wester is een gemeenschapsvoorziening in Mill gelegen midden in de wijk Mill-West op de hoek van de Havikstraat en de Leeuwerikstraat. Mede door een actiecomité eind jaren 80 en overleg tussen de gemeente Mill en Sint Hubert en de in 1993 opgerichte stichting Wijkaccommodatie Mill-West heeft de Gemeenteraad ingestemd met de bouw.


De opening en de exploitatie van de wijkaccommodatie, die bestaat uit nieuwbouw en de bestaande gymzaal van de Leeuwerikschool, is per 1 januari 1995 geopend onder de naam De Wester.

Wie zijn wij?

Overeenkomstig de statuten tracht het stichtingsbestuur met de accommodatie de volgende doelen te verwezenlijken:


  1. Het oprichten, beheren en exploiteren van een wijkaccommodatie;
  2. Het bieden van gelegenheid tot vrijblijvend ontmoeting en contact;
  3. Het verhuren van ruimten voor activiteiten, vergaderen en dergelijke;
  4. Het bevorderen en coördineren van activiteiten;
  5. Het stimuleren en/of organiseren van de activiteiten;
  6. Het geven van voorlichting over de gebruiksmogelijkheden, programmering en de dienstverlening;
  7. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Havikstraat 1

5451 XG   Mill

0485 455 021

info@dewestermill.nl

Organisatie

Het Stichtingsbestuur:

Vacature ”wordt door vice-voorzitter waargenomen”


Voorzitter, Wijkaccommodatie De Wester

voorzitter@dewestermill.nl

Harry van der Linden

Bestuurslid, Wijkaccommodatie De Wester Coördinatie Beheer, Vicevoorzitter

Ben Spanjers

Secretaris, Wijkaccommodatie De Wester bestuur@dewestermill.nl


Carlon Linders

Penningmeester, Wijkaccommodatie De Wester

penningmeester@dewestermill.nl

Nici van Tienen

Bestuurslid, Wijkaccommodatie De WesterCopyright © 2019   alrode.nl   Alle rechten voor behouden.

Havikstraat 1

5451 XG  Mill

+31(0) 485 455 021

info@dewestermill.nl

Print

Het bestuur telt afhankelijk van de te verdelen taken zo mogelijk vijf leden.


Binnen het bestuur is de voorzitter met de secretaris en de penningmeester het Dagelijks bestuur (DB). Verdere bestuursleden vertegenwoordigen diverse ondersteunende taken in de organisatie, in het beheer en/of bij activiteiten.


Benoeming of herbenoeming van bestuursleden gebeurt volgens een rooster van aftreden.


De vertegenwoordigende bestuursleden worden uit de geledingen zelf of van buitenaf op aansturen van het bestuur, voorgedragen.


Het bestuur vergadert doorgaans maandelijks.


De praktische uitvoering van het beheer is gedelegeerd aan de Beheerder welke ondersteunt wordt door de Coördinator Beheer. Zo veel als mogelijk worden de taken in samenspraak met vrijwilligers uitgevoerd.


Minimaal een keer per jaar heeft het bestuur een gezamenlijke bijeenkomst voor overleg met alle medewerkers en vrijwilligers en in een afzonderlijke bijeenkomst met de vaste gebruikers middels de Gebruikersraad.

Het bestuur onderhoudt de contacten met de gemeente waarvan zij subsidie ontvangt en waarmee zij een exploitatie overeenkomst heeft.


Gemeente Mill en Sint Hubert is eigenaar van het gebouw De Wester.

Het Beheer:

Antoine van den Hoogen

Beheerder, Wijkaccommodatie De Wester

0485 455 021

info@dewestermill.nl

Het Beheer, d.w.z. de beheerder met de assistent-beheerder(s) heeft de taak om uitvoering te geven aan het door het Stichtingsbestuur vastgestelde beleid voor Wijkaccommodatie De Wester. Ondersteunt door de Coördinator beheer neemt de beheerder een centrale plaats in en heeft hij de dagelijkse leiding, geeft leiding aan de assistent-beheerder(s) en aan de vrijwilligers.De Vrijwilligers


Naast het bestuur telt De Wester een 33-tal vrijwilligers die vooral een belangrijke taak vervullen in de bardiensten, met name in middag en avonduren en in de weekenden. Voor het druk bezette programma zijn de professionele krachten als wel vrijwilligers een onmisbare schakel in het geheel voor het beheren van De Wester.

Bij het uitvoeren van taken wordt zo mogelijk door vrijwilligers in de Administratieve Dienst, Bardienst, Technische Dienst en/of bij Hand&Span Diensten zelfstandig taken uitgevoerd.


Hanny Hendriks

Ass. beheerder, Wijkaccommodatie De Wester

0485 455 021